मराठी - संस्कृत - इंग्रजी शब्दकोश
कृपया आवश्यक त्या शब्दातील पहिले अक्षर निवडा.

अं अः क्ष ज्ञ त्र श्र
अनेक  नैक  (विशेषण)  Countless 
असणारी  विद्यमान  (विशेषण)  Existing 
अवघड  दुष्कर  (विशेषण)  Difficult 
अपारदर्शक  अपारदर्शक  (विशेषण)  Opaque 
अदृश्य  अदृश्य  (विशेषण)  Invisible 
अतिशय  अतीव  (विशेषण)  Very 
अस्वल  भल्लूक  (अकारान्त पुंलिंगी)  Bear 
अभिनय  अभिनय  (अकारान्त पुंलिंगी)  Acting 
अभियंता  अभियंतृ  (ऋकारान्त पुंलिंगी)  Engineer 
अंथरूण  शय्या  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Bed 
असे का  कच्चित्  (अव्यय)  Is it so ? 
अन्नवस्त्र  कशिपु  (उकारान्त पुंलिंगी)  Food and clothing 
अरण्य  कानन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Forest 
अंकुर  किसलय  (अकारान्त पुंलिंगी)  Sprout 
अग्नि  कृशानु  (उकारान्त पुंलिंगी)  Fire 
अनुभवी  कोविद  (विशेषण)  Experienced 
अरे  अये  (अव्यय)  Oh 
अंधार  अंधकार  (अकारान्त पुंलिंगी)  Dark 
अडखळत  गद्गद्  (विशेषण)  Stammering 
अवयव  गात्र  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Limb 
अत्तरे विकणारा  गान्धिक  (अकारान्त पुंलिंगी)  Perfumer 
अपायकारक  घस्र  (विशेषण)  Injurious 
अन्न  घास  (अकारान्त पुंलिंगी)  Food 
अपेक्षा करणे  अप + इक्ष्  धातु - (१ प. प.)  Want 
असणे  अस्  धातु - (२ प. प.)  Be 
अवलोकन करणे  अव + लोक्  धातु - (१० उ. प.)  See 
अनुकरण करणे  अनु + कृ  धातु - (८ प. प.)  Follow the footsteps 
अंजीर  न्यग्रोध  (अकारान्त पुंलिंगी)  Fig 
अविचाराने  सहसा  (अव्यय)  Rashly 
अवेळी  अकाल  (अव्यय)  Untimely 
अडाणी  अकिंचिज्ज्ञ  (विशेषण)  Ignorant 
अमर्याद  अकुंठ  (विशेषण)  Unobstructed 
अशक्त  अक्षम  (विशेषण)  Unable 
अखंड  अक्षुण्ण  (विशेषण)  Unbroken 
अंकुश  अंकुश  (अकारान्त पुंलिंगी)  Spur 
अंगरक्षक  अंगरक्षक  (अकारान्त पुंलिंगी)  Bodyguard 
अनोळखी  अज्ञात  (विशेषण)  Unknown 
अंजीर  अंजीर  (अकारान्त पुंलिंगी)  Fig 
अरण्य  अटवी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  Forest 
अनावर  अतिकश  (विशेषण)  Unmanagable 
अत्यंत पूज्य  अतिगुरु  (विशेषण)  Most honorable 
अळंबी  अतिच्छत्रा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Mushroom 
अत्यंत कोमल  अतिलोल  (विशेषण)  Very tender 
अपशब्द  अतिवाद  (अकारान्त पुंलिंगी)  Harsh words 
अमांश  अतिसार  (अकारान्त पुंलिंगी)  Dysentry 
असणे  वृत् (वर्त्)  धातु - (१ आ. प.)  Be 
अडखळणे  स्खल्  धातु - (१ प. प.)  Stumble 
अपराध करणे  अप + राध्  धातु - (५ प. प.)  Do crime 
अडथळा  अन्तराय  (अव्यय)  An obstacle 
अफवा  जनप्रवाद  (अकारान्त पुंलिंगी)  Rumour 
अग्नि  वैश्वानर  (अकारान्त पुंलिंगी)  Fire 
अत्यंत विद्वान  व्युत्पन्न  (विशेषण)  Learned 
अरण्य  कांतार  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Forest 
अनुमान  निष्कर्ष  (अकारान्त पुंलिंगी)  Inference 
अग्नि  अनल  (अकारान्त पुंलिंगी)  Fire 
असंभव गोष्ट  खपुष्प  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Impossible 
अन्न  खाद्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Food 
अपराध  द्रोह  (अकारान्त पुंलिंगी)  Offence 
अभ्यास  परिशीलन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Study 
अंगावरील लव  रोमन्  (न्‌कारान्त नपुंसकलिंगी)  Bristles 
अपमान  हेला  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Disregard 
अत्यंत भाग्यवान  सुभग  (विशेषण)  Very fortunate 
अरण्य  जङ्गल  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Forest 
अग्नि  जातवेद  (अकारान्त पुंलिंगी)  Fire 
अग्नि  ज्वलनल  (अकारान्त पुंलिंगी)  Fire 
अत्यंत दरिद्री  नकिंचन  (विशेषण)  Very poor 
अलिप्त  तटस्थ  (विशेषण)  Neutral 
अंधार  तमस्  (स्‌कारान्त नपुंसकलिंगी)  Darkness 
अंधारी रात्र  तमिस्रा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Dark night 
अंधार  तिमिर  (विशेषण)  Dark 
अदृश्य  तिरोधान  (विशेषण)  Disappearance 
अप्सरा  तिलोत्तमा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Heavenly nymph 
अवहेलना  तेजोभंग  (अकारान्त पुंलिंगी)  Disgace 
अंकुश  तोत्र  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Goad 
अपकार करणारा  दर्व  (अकारान्त पुंलिंगी)  Harmful person 
अरण्य  दव  (अकारान्त पुंलिंगी)  Forest 
अग्नि  दाहक  (अकारान्त पुंलिंगी)  Fire 
अनंत  दुरन्त  (विशेषण)  Infinite 
अनाकलनीय  दुरवगम  (विशेषण)  Uncomprehensible 
अप्सरा  देवाङ्गना  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Apsara 
अपराधी  दोषिक  (अकारान्त पुंलिंगी)  Faulty 
अशक्तता  दौर्बल्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Weakness 
अर्जुन  धनंजय  (अकारान्त पुंलिंगी)  Arjuna 
अधर्म  धर्मलोप  (अकारान्त पुंलिंगी)  Ireeligion 
अंधार  ध्वांत  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Darkness 
अजिबात नाही  नहि  (अव्यय)  Certainly not 
अखंड  नांत  (विशेषण)  Endless 
अपमान  निकार  (अकारान्त पुंलिंगी)  Insult 
अभ्यास  निपठ  (अकारान्त पुंलिंगी)  Study 
अधिकारी  नियोगिन्  (इन्नन्त पुंलिंगी)  Officer 
अनुल्लंघ्य  निरतिशय  (विशेषण)  Unsurpassed 
अपत्यहीन  निरन्वय  (विशेषण)  Childless 
अपेक्षा नसलेले  निरपेक्ष  (विशेषण)  Not depending on 
अर्थहीन  निरर्थ  (विशेषण)  Meaningless 
अडवलेले  निरुपम  (विशेषण)  Obstructed 
अजोड  निरूढ  (विशेषण)  Matchless 
असंतुष्ट  निर्विण्ण  (विशेषण)  Unsatisfied 
अनुभवलेला  निर्विष्ट  (विशेषण)  Experienced 
अदृश्य होणे  निलय  (अकारान्त पुंलिंगी)  Disappearance 
अधोमुख  नीचीन  (विशेषण)  Down faced 
असंभव गोष्ट  नृशृंग  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Impossibility 
अर्धांगवायु  पक्षाघात  (अकारान्त पुंलिंगी)  Paralysis 
अभ्यास  पठन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Study 
अनुयायी  परिकर  (अकारान्त पुंलिंगी)  Follower 
अत्यंत थकलेला  परिक्षीण  (विशेषण)  Exhausted 
अडथळा  परिघ  (अकारान्त पुंलिंगी)  Cercomference 
अंगावर घालणे  परिधान  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Wearing 
अडथळा  परिपंथिन्  (इन्नन्त पुंलिंगी)  Hinderance 
अपमान  परिभव  (अकारान्त पुंलिंगी)  Insult 
अनुयायी  परिवार  (अकारान्त पुंलिंगी)  Followers 
अंकगणित  पाटी  SCI  Arithmetic 
अन्न  पाथस्  (स्‌कारान्त नपुंसकलिंगी)  Food 
अध्यात्मासंबंधी  पारमार्थिक  (विशेषण)  Spiritual 
अर्जुन  पार्थ  (अकारान्त पुंलिंगी)  Arjun 
अग्नि  पावक  (अकारान्त पुंलिंगी)  Fire 
अमृत  पीयूष  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Nectar 
अमृत  पियूष  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Nectar 
अडथळा  प्रतिबंधन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  An obstacle 
अनुरूप  प्रतिरूप  MIS  Corresponding 
अंकुश  प्रतोद  (अकारान्त पुंलिंगी)  Goad 
अडथळा  प्रत्यवाय  (अकारान्त पुंलिंगी)  An obstacle 
अगदी जवळ  प्रत्यासन्न  (विशेषण)  Proximate 
अनुकूल  प्रवण  (विशेषण)  Fevourable 
अवसर  अवसर  (अकारान्त पुंलिंगी)  Occasion 
अत्यानंद  प्रहर्ष  (अकारान्त पुंलिंगी)  Extreme joy 
अंगण  प्रांगण  na  Courtyard 
अस्त्र  प्रास  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Missile 
अधिक आवडते  प्रेयस्  (विशेषण)  Dearer 
अफू  फेणफेन  (अकारान्त पुंलिंगी)  Opiun 
अनुत्पादक  वंध्य  (विशेषण)  Unproductive 
अनार्य  बर्बर  (अकारान्त पुंलिंगी)  Low cast 
अत्यंत बलवान  बलिष्ठ  (विशेषण)  Powerful 
अस्वल  भालु  (उकारान्त पुंलिंगी)  Bear 
अमर्याद  भूयिष्ठ  (विशेषण)  Numerous 
अलंकार  भूषण  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Ormament 
अन्न  भोज्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Food 
अहो  भो:  (अव्यय)  Oh 
अलंकार  मंडन्  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Ornament 
अस्वच्छ  मलिन  (विशेषण)  Dirty 
अमंगळ  मलीमस  (विशेषण)  Dirty 
अन्नभिक्षा  माधुकरी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  Alms 
अंगठी  मुद्रिका  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Ring 
अतिमवाळ  मेषपात्र  (विशेषण)  Dull 
अटकाव  यम  (अकारान्त पुंलिंगी)  Control 
अप्सरा  रंभा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Indra's Dancer 
अडविलेले  रुद्ध  (विशेषण)  Obstructed 
अलंकारलेले  रूषित  (विशेषण)  Adorned 
अडथळा  रोध  (अकारान्त पुंलिंगी)  Hindrance 
अग्नि  रोहिताश्व  (अकारान्त पुंलिंगी)  Fire 
अत्यंत लहान  लघिष्ठ  (विशेषण)  Lightest 
अदृश्य होणे  लुप्त  (विशेषण)  Disappeared 
अत्यंत कठीण  वज्रसार  (विशेषण)  Very hard 
अभेद्य  वज्रलोप  (विशेषण)  Hard coating 
अरण्य  वन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Forest 
असणारा  वर्तमान  (विशेषण)  Being 
अग्नि  वह्नि  (इकारान्त पुंलिंगी)  Fire 
अथवा  वा  (अव्यय)  Or 
अंगण  वाट  (अकारान्त पुंलिंगी)  Courtyard 
अपत्यप्रेम  वात्सल्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Child affection 
अतिभयानक  विकराल  (विशेषण)  Horrible 
अनिश्चित  विकल्पन  (विशेषण)  Indecision 
अडथळा  विघ्न  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  An obstacle 
अनुमान  वितर्क  (अकारान्त पुंलिंगी)  Inference 
अप्रसन्नता  वितुष्ट  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Displeasure 
अदलाबदल  विनिमय  (अकारान्त पुंलिंगी)  Exchange 
अलंकार  विभूषण  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Ornament 
अनीतिमान  विमार्गगामिन्  (विशेषण)  Immoral 
अनासक्त  विरक्त  (विशेषण)  Free from pation 
असहाय  विवश  (विशेषण)  Helpless 
अत्यंत शुद्ध  विशुद्ध  (विशेषण)  Very pure 
अनियमित  विषम  (विशेषण)  Irregular 
अतिसार  विसूचिका  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Dysentry 
अंगविकलता  व्यंग  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Deformation 
अडथळा  व्यत्यय  (अकारान्त पुंलिंगी)  An obstacle 
अभ्यास  व्यासंग  (अकारान्त पुंलिंगी)  Study 
अत्यंत विद्वान  व्युत्पन्न  (विशेषण)  Very learned 
असंभव वस्तू  शशविषाण  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Impossibility 
अभ्यास  शीलन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Study 
अधिक चांगले  श्रेयस्  (विशेषण)  Better 
अडविलेला  संरुद्ध  (विशेषण)  Checked 
अनुक्रम  संसृति  NUM  Course 
अतिसार  संग्रहणी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  Dysentrery 
अमृताप्रमाणे  संजीवनी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  Like necter 
असणारे  सत्  (विशेषण)  Exidting 
अखंड  संतत  (विशेषण)  Constant 
अपत्य  संतति  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  Children 
अलंकार  समालंभन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Ornament 
अलीकडे, आता  संप्रति  (अव्यय)  Now 
अर्क  सार  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Essence 
अर्थपूर्ण  सार्थ  (विशेषण)  Meaningful 
अधिराजा  सार्वभौम  (अकारान्त पुंलिंगी)  Emperor 
अत्यंत  सुतराम  (अव्यय)  Exceedingly 
अमृत  सुधा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Ambrosia 
अंकुश  सृणि  (इकारान्त पुंलिंगी)  Hook 
असलेला  स्थ  (विशेषण)  Being 
अचल  स्थावर  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  Immovable 
असलेले  स्थित  (विशेषण)  Present 
अचल  स्थिर  (विशेषण)  Fixed 
अग्नीची पत्नी  स्वाहा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  Wife of Agni 
अरेरे  हन्त  (अव्यय)  Alas 
अरेरे  हाहा:  (अव्यय)  Alas 
अरे  हे  (अव्यय)  Oh you 
अरे  हेहे  (अव्यय)  Eh 
अहो  हो  (अव्यय)  Hello 
अडथळा  प्रत्यूह  (अकारान्त पुंलिंगी)  An obstacle