संस्कृत - मराठी - इंग्रजी शब्दकोश
कृपया आवश्यक त्या शब्दातील पहिले अक्षर निवडा.

अं अः क्ष ज्ञ त्र श्र
अपारदर्शक  (विशेषण)  अपारदर्शक  Opaque 
अदृश्य  (विशेषण)  अदृश्य  Invisible 
अतीव  (विशेषण)  अतिशय  Very 
अभिनय  (अकारान्त पुंलिंगी)  अभिनय  Acting 
अभियंतृ  (ऋकारान्त पुंलिंगी)  अभियंता  Engineer 
अये  (अव्यय)  अरे  Oh 
अंधकार  (अकारान्त पुंलिंगी)  अंधार  Dark 
अप + इक्ष्  धातु - (१ प. प.)  अपेक्षा करणे  Want 
अस्  धातु - (२ प. प.)  असणे  Be 
अव + लोक्  धातु - (१० उ. प.)  अवलोकन करणे  See 
अनु + कृ  धातु - (८ प. प.)  अनुकरण करणे  Follow the footsteps 
अकाल  (अव्यय)  अवेळी  Untimely 
अकिंचिज्ज्ञ  (विशेषण)  अडाणी  Ignorant 
अकुंठ  (विशेषण)  अमर्याद  Unobstructed 
अक्षम  (विशेषण)  अशक्त  Unable 
अक्षुण्ण  (विशेषण)  अखंड  Unbroken 
अंकुश  (अकारान्त पुंलिंगी)  अंकुश  Spur 
अंगरक्षक  (अकारान्त पुंलिंगी)  अंगरक्षक  Bodyguard 
अज्ञात  (विशेषण)  अनोळखी  Unknown 
अंजीर  (अकारान्त पुंलिंगी)  अंजीर  Fig 
अटवी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  अरण्य  Forest 
अतिकश  (विशेषण)  अनावर  Unmanagable 
अतिगुरु  (विशेषण)  अत्यंत पूज्य  Most honorable 
अतिच्छत्रा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  अळंबी  Mushroom 
अतिलोल  (विशेषण)  अत्यंत कोमल  Very tender 
अतिवाद  (अकारान्त पुंलिंगी)  अपशब्द  Harsh words 
अतिसार  (अकारान्त पुंलिंगी)  अमांश  Dysentry 
अप + राध्  धातु - (५ प. प.)  अपराध करणे  Do crime 
अन्तराय  (अव्यय)  अडथळा  An obstacle 
अनल  (अकारान्त पुंलिंगी)  अग्नि  Fire 
अवसर  (अकारान्त पुंलिंगी)  अवसर  Occasion 
अंध  (विशेषण)  आंधळा  Blind 
अदर्श  (अकारान्त पुंलिंगी)  आरसा  Mirror 
अष्टन्  NUM  आठ  Eight 
अद्य  (विशेषण)  आज  Today 
अकर्मन्  (विशेषण)  आळशी  Idle 
अभि + इष्  धातु - (६ प. प.)  आशा करणे  Long for 
अलस  (विशेषण)  आळशी  Lazy 
अहो  (अव्यय)  आश्चर्योद्गार  Oh wonderful 
अभि + लष्  धातु - (१ उ. प.)  इच्छा करणे  Aspire 
अनु + शास्  धातु - (२ प. प.)  उपदेश करणे  Advise 
अश्  धातु - (५ आ. प.)  उपभोगणे  Enjoy 
अट्ट  (विशेषण)  उंच  High 
अट्टालिका  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  उंच वाडा  Lofty Mansion 
अतिचार  (अकारान्त पुंलिंगी)  उल्लंघन करणे  Transgression 
अतिप्रसंग  (अकारान्त पुंलिंगी)  उद्धटपणा  Rudeness 
अकस्मात्  (अव्यय)  एकदम  Suddenly 
अशीति  NUM  ऎंशी  Eighty 
अद्  धातु - (२ प. प.)  खाणे  Eat 
अक्ष  (अकारान्त पुंलिंगी)  कणा  Axle 
अतट  (अकारान्त पुंलिंगी)  कडा  Steep rock 
अनु + स्था (तिष्ठ्)  धातु - (१ प. प.)  करणे  Do 
अजिन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  कातडे  Animal Skin 
अतिग्रह  (विशेषण)  खरे ज्ञान  Right knowledge 
अश्  धातु - (९ प. प.)  खाणे  Eat 
अंकन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  खूण  Marking 
अट्टक  (अकारान्त पुंलिंगी)  गच्ची  Teress 
अतिगंध  (अकारान्त पुंलिंगी)  गंधक  Sulphur 
अतिमति  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  गर्व  Pride 
अहीर  (अकारान्त पुंलिंगी)  गवळी  Milkman 
अतिगुण  (विशेषण)  गुणरहित  Worthless 
अक्रम  (विशेषण)  गोंधळलेला  Confused 
अश्व  (अकारान्त पुंलिंगी)  घोडा  Horse 
अक्त्र  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  चिलखत  Armour 
अप + हृ  धातु - (१ उ. प.)  चोरून नेणे  Steal 
अच्  धातु - (१ उ. प.)  जाणे  Go 
अटविक  (अकारान्त पुंलिंगी)  जंगली माणूस  Forester 
अधि + शी  धातु - (२ आ. प.)  झोपणे  Sleep 
अग्र  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  टोक  Edge 
अक्षि  (इकारान्त नपुंसकलिंगी)  डोळा  Eye 
अज्झल  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  ढाल  Shield 
अतसी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  ताग  Hemp 
अतिपत्ति  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  तोटा अपयश  Loss , Failure 
अदस्  (सर्वनाम)  तो, ती, ते  He,She,It 
अजंभ  (विशेषण)  दन्तहीन  Toothless 
अस्पष्ट  (विशेषण)  धूसर  Faint 
अगुरू  (उकारान्त पुंलिंगी)  धूप  Agallochum 
अनवधान  (विशेषण)  नकळत  Unknowingly 
अतिग्रह  (विशेषण)  न समजण्यासारखे  Incomprehensible 
अप + इ  धातु - (२ प. प.)  निघून जाणे  Go out 
अकाम  (विशेषण)  निरिच्छ  Unwilling 
अकिंचन  (विशेषण)  निर्धन  Poor 
अकिंचित्त्कर  (विशेषण)  निरुपयोगी  Useless 
अगद  (विशेषण)  निरोगी  Healthy 
अंगार  (अकारान्त पुंलिंगी)  निखारा  Charcoal 
अजन  (विशेषण)  निर्मनुष्य  Tenantless 
अनु + ज्ञा  धातु - (९ उ. प.)  परवानगी देणे  Permit 
अग्रिम  NUM  पहिला  First 
अंचल  (अकारान्त पुंलिंगी)  पदर  Border of garment 
अभिमत  (विशेषण)  पसंत  Approved 
अघ  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  पाप  Sin 
अतिथि  (इकारान्त पुंलिंगी)  पाहुणा  Guest 
अर्च्  धातु - (१ प. प.)  पूजा करणे  Worship 
अतिचर  (विशेषण)  फार बदलणारा  Very changable 
अंचित  (विशेषण)  बाकदार  Curved 
अतिशेष  (अकारान्त पुंलिंगी)  बाकी राहिलेला  Remainder 
अंगुली  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  बोट  Finger 
अभि + धा  धातु - (३ उ. प.)  बोलणे  Speak 
अतीव  (विशेषण)  भयंकर  Terrible 
अंश  (अकारान्त पुंलिंगी)  भाग  Share 
अक्रिय  (विशेषण)  मंद  Dull 
अतिपातिन्  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  महापातक  Horrible sin 
अतिरथ  (अकारान्त पुंलिंगी)  महान योद्धा  Great warrior 
अनु + इ  धातु - (२ प. प.)  मागून घेणे  Demand 
अनु + या  धातु - (२ प. प.)  मागून जाणे  Follow 
अक्त  (विशेषण)  माखलेले  Smeared 
अंक   (अकारान्त पुंलिंगी)  मांडी  Lap 
अध्वन्  (न्‌कारान्त पुंलिंगी)  मार्ग  Path 
अर्ज्  धातु - (१ प. प.)  मिळविणे  Get 
अर्ज्  धातु - (१० प. प.)  मिळविणे  Get 
अस्मद्  pro  मी 
अंगूष  (अकारान्त पुंलिंगी)  मुंगूस  Mongoose 
अजा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  मेंढी  Sheep 
अतिगुण  (विशेषण)  मोठा गुणवान  Having great qualities 
अतिरभस  (अकारान्त पुंलिंगी)  मोठा वेग  Rashness 
अग्रजा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  मोठी बहीण  Elder sister 
अत:  (अव्यय)  म्हणून  So 
अतस्  (अव्यय)  यापेक्षा  Than this 
अंख्  धातु - (१० प. प.)  रांगणे  Crawl 
अहर्निशम्  CONTIM  रात्रंदिवस  Day & Night 
अचिरम्  (अव्यय)  लगेच  Soon 
अतिसंधान  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  लबाडी  Cheating 
अतितृष्णा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  लोभ, हाव  Greed 
अधि + आस्  धातु - (१ आ. प.)  वर बसणे  Sit upon 
अभि + हन्  धातु - (२ प. प.)  वध करणे  Kill 
अंशुक   (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  वस्त्र  Robe 
अतिग  (विशेषण)  वरचढ  Surpassing 
अनिल  (अकारान्त पुंलिंगी)  वारा  Wind 
अग्नि  (इकारान्त पुंलिंगी)  विस्तव  Fire 
अनु + युज्  धातु - (७ आ. प.)  विचारणे  Ask 
अकारण  (विशेषण)  विनाकारण  Unnecessary 
अतिपातिन्  (विशेषण)  वेगवान  Very swift 
अधि + इ  धातु - (१ आ. प.)  शिकणे  Learn 
अधि + इ  धातु - (२ प. प.)  शिकणे  Learn 
अच्छोटन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  शिकार  Hunting 
अंगारी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  शेगडी  Fire pan 
अजा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  शेळी  She Goat 
अनु + इष्  धातु - (४ प. प.)  शोधणे  Search 
अनु + मन्  धातु - (४ आ. प.)  संमती देणे  Consent 
अकुतोभय  (विशेषण)  संरक्षित  Secure 
अखिल  (विशेषण)  सर्व  Whole 
अत्याहितम्  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  संकट  Mishap 
अतिपत्र  (अकारान्त पुंलिंगी)  साग वृक्ष  Sag tree 
अणु  (उकारान्त पुंलिंगी)  सूक्ष्म कण  Atom 
अकृच्छ्र  (विशेषण)  सोपे  Easy 
अचल  (विशेषण)  स्थिर  Static 
अव + गाह्  धातु - (१ आ. प.)  स्नान करणे  Take bath 
अवगाह  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  स्नान  Bathing 
अभि + या  धातु - (२ प. प.)  हल्ला करणे  Attack 
अतिक्रम  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  हल्ला  Attack 
अतिपातक  (अकारान्त पुंलिंगी)  हयगय  Neglect 
अट्  धातु - (१ प. प.)  हिंडणे  Roam 
अचिर  (विशेषण)  क्षणिक  Transitory 
अतिरोग  (अकारान्त पुंलिंगी)  क्षयरोग  Tuberculosis