English-Sanskrit-Marathi Dictionary
Select first letter of desired word.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Acting  अभिनय  (अकारान्त पुंलिंगी)  अभिनय 
An obstacle  अन्तराय  (अव्यय)  अडथळा 
Apsara  देवाङ्गना  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  अप्सरा 
Arjuna  धनंजय  (अकारान्त पुंलिंगी)  अर्जुन 
Arithmetic  पाटी  SCI  अंकगणित 
Arjun  पार्थ  (अकारान्त पुंलिंगी)  अर्जुन 
An obstacle  प्रतिबंधन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  अडथळा 
An obstacle  प्रत्यवाय  (अकारान्त पुंलिंगी)  अडथळा 
Alms  माधुकरी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  अन्नभिक्षा 
Adorned  रूषित  (विशेषण)  अलंकारलेले 
An obstacle  विघ्न  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  अडथळा 
An obstacle  व्यत्यय  (अकारान्त पुंलिंगी)  अडथळा 
Ambrosia  सुधा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  अमृत 
Alas  हन्त  (अव्यय)  अरेरे 
Alas  हाहा:  (अव्यय)  अरेरे 
And  च  (अव्यय)  आणि 
Aunt  पितुर्भगिनी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  आत्या 
An obstacle  प्रत्यूह  (अकारान्त पुंलिंगी)  अडथळा 
Arrived  प्रपन्न  (विशेषण)  आलेला 
Attration  विलोभन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  आकर्षण 
Aspire  कम्  धातु - (१ आ. प.)  इच्छिणे 
Aspire  अभि + लष्  धातु - (१ उ. प.)  इच्छा करणे 
Answer  प्रति + ब्रु  धातु - (२ उ. प.)  उत्तर देणे 
Advise  अनु + शास्  धातु - (२ प. प.)  उपदेश करणे 
Apathy  जात  (विशेषण)  उदासीनता 
Arrogance  धार्ष्ट्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  उद्धटपणा 
Answer  प्रतिभाषा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  उत्तर 
Application  प्रयोग  (अकारान्त पुंलिंगी)  उपयोग 
Arising  प्रादुर्भाव  (अकारान्त पुंलिंगी)  उगवणे 
Active  प्रोद्यत  (विशेषण)  उद्योगी 
Advice  बोध  (अकारान्त पुंलिंगी)  उपदेश 
application  विनियोग  (अकारान्त पुंलिंगी)  उपयोग 
Actively  सोत्साहम्  (अव्यय)  उत्साहाने 
Absorbed in  लीन  (विशेषण)  एकरूप झालेले 
Audible  श्राव्य  (विशेषण)  ऐकण्यासारखे 
Audience  श्रोतृ  (विशेषण)  ऐकणारा 
Acquaintance  परिचय  (अकारान्त पुंलिंगी)  ओळख 
Alas  हाहा:  (अव्यय)  ओहो 
Art  कला  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  कला 
Artist  कारु  (उकारान्त पुंलिंगी)  कलाकार 
Any time  जातु  (अव्यय)  कधीही 
Axle  अक्ष  (अकारान्त पुंलिंगी)  कणा 
Arched doorway  तोरण  (अकारान्त पुंलिंगी)  कमान असलेला दरवाजा 
Art  शिल्प  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  कला 
Artist  शिल्पिन्  (इन्नन्त पुंलिंगी)  कलावंत 
Artist  शिल्पकार  (अकारान्त पुंलिंगी)  कलावंत 
Animal Skin  अजिन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  कातडे 
Armpit  बाहुमूल  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  काख 
Axe  छिदिर  (अकारान्त पुंलिंगी)  कु‌र्‍हाड 
Axe  परशु  (उकारान्त पुंलिंगी)  कु‌र्‍हाड 
Anywhere  कुत्रापि  (अव्यय)  कोठेही 
Angle  मत्स्यबंधन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  कोन 
Agitated  क्षुब्ध  (विशेषण)  खवळलेला 
Agitating  क्षोभ  (अकारान्त पुंलिंगी)  खवळणे 
Agitation  विकार  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  खळबळ 
Arrogant  धर्षिन्  (विशेषण)  गर्विष्ठ 
Ass  खर  (अकारान्त पुंलिंगी)  गाढव 
Appreciative  गुणज्ञ  (विशेषण)  गुणपारखी 
Abode  भवन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  घर 
An owl  कौशिक  (अकारान्त पुंलिंगी)  घुबड 
Ankle  गुल्फ  (अकारान्त पुंलिंगी)  घोटा 
Alligator  गोधा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  घोरपड 
Active  चपला  (विशेषण)  चपळ 
Agitation  संव्रे  SOC  चळवळ 
Agitation  संचलन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  चळवळ 
Armour  अक्त्र  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  चिलखत 
Armour  संनाह  (अकारान्त पुंलिंगी)  चिलखत 
Attached  प्रसक्त  (विशेषण)  चिकटलेला 
Armour  वर्मन्  (न्‌कारान्त नपुंसकलिंगी)  चिलखत 
Attached to  संसक्त  (विशेषण)  चिकटलेला 
Attached to  सक्त  (विशेषण)  चिकटलेला 
Armour  सज्जा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  चिलखत 
Anxiously  सोद्वेगम्  (अव्यय)  चिंतेने 
Atheft  स्तेय  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  चोरी 
Athief  स्तेन  (अकारान्त पुंलिंगी)  चोर 
Around  विश्वत:  (अव्यय)  चोहीकडे 
All around  समंतत:  (अव्यय)  चोहीकडे 
Aperture  रंध्र  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  छिद्र 
At hand  निकषा  (अव्यय)  जवळ 
Approch  समुपस्थान  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  जवळ जाणे 
Awake  प्र + बुध्  धातु - (१ उ. प.)  जागे होणे 
Awake  जागृ  धातु - (२ प. प.)  जागे राहणे 
Awakened  प्रबुद्ध  (विशेषण)  जागा झालेला 
Ancient  प्राच्य  (विशेषण)  जुना 
Arrangement  रचना  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  जुळणी 
Arranged  व्यूढ  (विशेषण)  जुळविलेले 
Assembled  संसृष्ट  (विशेषण)  जुळविलेले 
Assembly  संसृष्टि  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  जुळणी 
Arranged  संनद्ध  (विशेषण)  जुळलेले 
As long as  यावत्  (अव्यय)  जोपर्यंत 
Astrology  खगोलविद्या  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  ज्योतिषशास्त्र 
Astrologer  ग्रन्थिक  (अकारान्त पुंलिंगी)  ज्योतिषी 
Astrologer  ज्ञानिन्  (इन्नन्त पुंलिंगी)  ज्योतिषी 
Astrologer  ज्योतिष  (अकारान्त पुंलिंगी)  ज्योतिषी 
Asleep  सुप्त  (विशेषण)  झोपलेला 
Asleep  प्रसुप्त  (विशेषण)  झोपलेला 
Avoid  परि + हृ  धातु - (१ उ. प.)  टाळणे 
Abandoned  त्यक्त  (विशेषण)  टाकलेले 
Abdication  परित्याग  (अकारान्त पुंलिंगी)  टाकणे 
Avoided  परिहृत  (विशेषण)  टाळलेले 
Abandoned  प्रोञ्झित  (विशेषण)  टाकलेले 
Abondaning  सर्ग  (अकारान्त पुंलिंगी)  टाकणे 
An end  कोटि  (इकारान्त पुंलिंगी)  टोक 
Armed with sword  खड्गिन्  (इन्नन्त पुंलिंगी)  तलवार धरणारा 
Ascetic  तपस्विन्  (इन्नन्त पुंलिंगी)  तपस्वी 
Arrangement  व्यवस्था  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  तजवीज 
Abuse  तिरस्कार  (अकारान्त पुंलिंगी)  तिरस्कार 
Astringent  तुवर  COL  तुरट 
And likewise  तथा च  (अव्यय)  त्याप्रमाणे 
Adopted son  दत्तक  (अकारान्त पुंलिंगी)  दत्तक पुत्र 
Agitation  संक्षोभ  (अकारान्त पुंलिंगी)  दंगल 
Appearing  भान  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  दिसणे 
Alas  कष्टम्  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  दु:खोद्गार 
Afflicted  दु:खित  (विशेषण)  दु:खी असलेला 
Accusative case  द्वितीया  NUM  दुसरी 
Angel  देवदूत  (अकारान्त पुंलिंगी)  देवदूत 
Abandoned  निसृष्ट  (विशेषण)  देऊन टाकलेले 
Archer  धनुर्धर  (अकारान्त पुंलिंगी)  धनुर्धारी 
Archery  धनुर्विद्या  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  धनुर्विद्या 
Abusing word  धिक्  (अव्यय)  धिक्कार 
Agallochum  अगुरू  (उकारान्त पुंलिंगी)  धूप 
Absorbed in meditation  ध्यानस्थ  (विशेषण)  ध्यानमग्न 
An onomatopoetic word  फट्  (अव्यय)  ध्वन्यानुकारी शब्द 
An onomatopoetic word  फूत  (अव्यय)  ध्वन्यानुकारी शब्द 
Aim  लक्ष्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  ध्येय 
Actor  नट  (अकारान्त पुंलिंगी)  नट 
Actress  नटी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  नटी 
Artificial  कृतक  (विशेषण)  नकली 
Artificial  कृत्रिम  (विशेषण)  नकली 
Actor  शैलूष  (अकारान्त पुंलिंगी)  नट 
After  पश्चात्  (अव्यय)  नंतर 
Abuse  विदूषण  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  नावे ठेवणे 
Abuse  कुत्स्न  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  निंदा 
Abuse  निन्द्  धातु - (१ प. प.)  निंदा करणे 
Appear  उद् + पद्  धातु - (४ आ. प.)  निर्माण होणे 
Abuse  गर्ह्  धातु - (१ आ. प.)  निंदा करणे 
Abuse  निर्भर्त्सना  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  निंदा 
Abuse  भर्त्सना  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  निंदा 
Appointed time  कालावधि  (इकारान्त पुंलिंगी)  नेमलेला वेळ 
Appoint  नि + युज्  धातु - (७ आ. प.)  नेमणे 
Always  नित्यश:  (अव्यय)  नेहमी 
Appointed  नियुक्त  (विशेषण)  नेमलेला 
Appointing  नियोजन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  नियोजन 
Appointed  विहित  (विशेषण)  नेमलेला 
Always  सततम्  (अव्यय)  नेहमी 
Always  सदा  (अव्यय)  नेहमी 
Always  सर्वदा  (अव्यय)  नेहमी 
An un-chatse women  कुलटा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  पतिता स्त्री 
Approved  अभिमत  (विशेषण)  पसंत 
Atom  त्रसरेणु  (उकारान्त पुंलिंगी)  परमाणू 
Almanack  पंचांग  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  पंचांग 
Atom  परमाणु  (उकारान्त पुंलिंगी)  परमाणू 
At dawn  प्रातर्  (अव्यय)  पहाटे 
Approved  संमत  (विशेषण)  पसंत 
Armyman  पदाति  (इकारान्त पुंलिंगी)  पायदळातील शिपाई 
Abundant  प्रभूत  (विशेषण)  पुष्कळ 
Again  पुनर्  (अव्यय)  पुन्हा 
An ancestor  कुलपुरुष  (अकारान्त पुंलिंगी)  पूर्वज 
Adore  पूज्  धातु - (१० उ. प.)  पूजा करणे 
Adorable  वंद्य  (विशेषण)  पूज्य 
An anklet  नु  (अकारान्त पुंलिंगी)  पैंजण 
Anklet  शिंजिनी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  पैंजण 
Aquatic animal  जलचर  (अकारान्त पुंलिंगी)  पाण्यातील प्राणी 
Abdominal  जाठर  (विशेषण)  पोटाचा 
Atonement  निष्कृति  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  प्रायश्चित्त 
Ancient  पौराणिक  (विशेषण)  प्राचीन 
Advance  प्रगमन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  प्रगती 
Affection  प्रेमन्  (न्‌कारान्त नपुंसकलिंगी)  प्रीती 
An Osprey  कुरर  (अकारान्त पुंलिंगी)  बगळा 
Arrow  सायक  (अकारान्त पुंलिंगी)  बाण 
Arrow  नाराच  (अकारान्त पुंलिंगी)  बाण 
Arrow  पत्रिन्  (न्‌कारान्त पुंलिंगी)  बाण 
Arrow  बाण  (अकारान्त पुंलिंगी)  बाण 
Arrow  विशिख  (अकारान्त पुंलिंगी)  बाण 
Arrow  शर  (अकारान्त पुंलिंगी)  बाण 
Arrow  शिलीमुख  (अकारान्त पुंलिंगी)  बाण 
Algebra  बीजगणित  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  बीजगणित 
Aspicious  भव्य  (विशेषण)  भव्य 
Abstract noun  भाववाचक  (विशेषण)  भाववाचक 
Around  परि  (अव्यय)  भोवती 
Arround  परितः  (अव्यय)  भोवती 
Afraid  भीत  (विशेषण)  भ्यायलेला 
Alarmed  विद्रुत  (विशेषण)  भ्यायलेला 
About to die  मुमूर्षु  (विशेषण)  मरणान्मुख 
Ape  कीश  (अकारान्त पुंलिंगी)  माकड 
Acknowledgement  प्रतिज्ञा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  मान्यता 
Approval  संमति  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  मान्यता 
Acquiring  लंभन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  मिळविणे 
Acquiring  समुपार्जन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  मिळविणे 
Ant  पिपीलिका  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  मुंगी 
Apsara  मेनका  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  मेनका अप्सरा 
Attract  मुह्  धातु - (४ प. प.)  मोहित होणे 
Adult  प्रौढ  (विशेषण)  मोठा 
As aresult  फलत:  (अव्यय)  म्हणून 
Age of world  युग  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  युग 
Accidently  काकतालीय  (अव्यय)  योगायोगाने 
Application  प्रणिधान  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  योजना 
Ability  महिमन्  (न्‌कारान्त पुंलिंगी)  योग्यता 
Ascetic  योगिन्  (इन्नन्त पुंलिंगी)  योगी 
Ability  योग्यता    योग्यता 
Appreciative  रसिक  (अकारान्त पुंलिंगी)  रसिक 
Anger  कोप  (अकारान्त पुंलिंगी)  राग 
Anger  क्रोध  (अकारान्त पुंलिंगी)  राग 
Angry  क्रोधालु  (विशेषण)  रागीट 
At night  दोषा  (अव्यय)  रात्री 
At night  नक्तम्  (अव्यय)  रात्री 
Ashes  भस्मन्  (न्‌कारान्त नपुंसकलिंगी)  राख 
Anger  मन्यु  (उकारान्त पुंलिंगी)  राग 
Anger  रुषा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  राग 
Angry  रुष्ट  (विशेषण)  रागावलेला 
Anger  रोष  (अकारान्त पुंलिंगी)  राग 
Angry  सकोप  (विशेषण)  रागीट 
Angery  संतप्त  (विशेषण)  रागावलेला 
Anger  संताप  (अकारान्त पुंलिंगी)  राग 
Abandon  वृज् (वर्ज्)  धातु - (१० उ. प.)  वर्ज्य करणे 
Ancestral  पैतृक  (विशेषण)  वडिलार्जित 
Anoar  नौकादंड  (अकारान्त पुंलिंगी)  वल्हे 
Again & again  मुहुर्मुहु:  (अव्यय)  वरचेवर 
Age  वयस्  (स्‌कारान्त नपुंसकलिंगी)  वय 
Alphabet  वर्णमाला  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  वर्णमाला 
Adversary  द्वैरथ  (विशेषण)  वादी 
Annual  वार्षिक  (विशेषण)  वार्षिक 
Architecture  स्थापत्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  वास्तुशास्त्र 
Ask  प्रच्छ् (पृच्छ्)  धातु - (६ प. प.)  विचारणे 
Ask  अनु + युज्  धातु - (७ आ. प.)  विचारणे 
Averse  पराङ्मुख  (विशेषण)  विरुद्ध 
Asked  पृष्ट  (विशेषण)  विचारलेले 
Abundance  बाहुल्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  विपुलता 
Adorned  विभूषण  (विशेषण)  विभूषित 
Adjective  विशेषण  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  विशेषण 
Agony  यातना  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  वेदना 
Abuse  गालि  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  शिवी 
Awakening  प्रतिबोध  (अकारान्त पुंलिंगी)  शिकविणे 
Auspicious  मंगल  (विशेषण)  शुभ 
Auspicious  मांगलिक  (विशेषण)  शुभ 
Auspicious  शिव  (विशेषण)  शुभ 
Algae  शैवाल  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  शेवाळ 
Agriculture  कृषि  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  शेती 
Algae  शेवल  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  शेवाळ 
All  सर्व  (विशेषण)  सर्व 
Accumulate  सम् + चि  धातु - (५ उ. प.)  संचय करणे 
Anger showing  धक्  (अव्यय)  संतापदर्शक 
An Ascetic  परिव्राजक  (अकारान्त पुंलिंगी)  संन्यासी 
Alive  चेतन  (विशेषण)  सजीव 
Ascetic  दण्डिन्  (इन्नन्त पुंलिंगी)  संन्यासी 
All class of animals  प्राणिजात  (अकारान्त पुंलिंगी)  सर्व प्राणी 
Adorning  भूषा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  सजावट 
Ascetic  यति  (इकारान्त पुंलिंगी)  संन्यासी 
Able  शक्त  (विशेषण)  समर्थ 
All  सकल  (विशेषण)  सगळे 
Animate  सचेतन  (विशेषण)  सजीव 
Always  सनात्  (अव्यय)  सदैव 
Assembly  सभा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  सभा 
All  समग्र  (विशेषण)  सर्व 
All  समस्त  (विशेषण)  सर्व 
All  सर्व  (विशेषण)  सगळे 
At allplaces  सर्वत्र  (अव्यय)  सर्व ठिकाणी 
Association  साहचर्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  संगत 
Attain  साध्  धातु - (५ प. प.)  साधणे 
Accepted  परिगृहीत  (विशेषण)  स्वीकारलेला 
Alligator  गोधि  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  सुसर 
Arracknut  पूगीफल  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  सुपारी 
Atom  अणु  (उकारान्त पुंलिंगी)  सूक्ष्म कण 
Army  ध्वजिनी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  सेना 
Army  पृतना  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  सेना 
Army  व्यूह  (अकारान्त पुंलिंगी)  सैन्य 
Army  सेना  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  सैन्य 
Army  सैन्य  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  सैन्य 
Abandoning  विसर्ग  (अकारान्त पुंलिंगी)  सोडणे 
Acceptance  ग्रहण  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  स्वीकार 
Activate  स्फुर्  धातु - (६ प. प.)  स्फुरण पावणे 
Attack  अभि + या  धातु - (२ प. प.)  हल्ला करणे 
Attack  अतिक्रम  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  हल्ला 
Air  वायु  (उकारान्त पुंलिंगी)  हवा 
Assault  धाटी  (ईकारान्त स्त्रीलिंगी)  हल्ला 
Air  पृषोदर  (अकारान्त पुंलिंगी)  हवा 
Assault  प्रधर्षण  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  हल्ला 
At one's will  स्वैर  (विशेषण)  हवे तसे 
Arm  बाहु  (उकारान्त पुंलिंगी)  हात 
Arm  भुज  (अकारान्त पुंलिंगी)  हात 
Account  गणन  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  हिशोब 
Audit  लेखा  (आकारान्त स्त्रीलिंगी)  हिशोब 
Appointment  नियुक्ति  (इकारान्त स्त्रीलिंगी)  हुकूम 
Altar  स्थंडिल  (अकारान्त नपुंसकलिंगी)  होमाची जागा